VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO
zájmové sdružení obcí
(svazek obcí)


Sídlo sdružení:

Znojmo, Kotkova 20, PSČ 669 02

Dnes je

IČO:

45671745

phone6.gif

515 242 145

Aktuální informace

mail10.gif

vakznojemsko@znojmo.cz ; taj.vakznojemsko@znojmo.cz

 

 

Sdružení je zaregistrováno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem regionálního rozvoje, v souladu s ustanovením §49-53 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), pod čj. ZS - 1/93 ze dne 2.7.1993.

Předmět činnosti
Předmětem činnosti je zabezpečení zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a ČOV obcí sdružených ve svazku. Podílí se na řešení kvality vody a likvidace odpadních vod i v obcích mimo svazek.

Orgány svazku 

Orgány svazku jsou:

- valná hromada, která je složena ze zástupců všech členů

 

- předsednictvo, volené a odvolávané valnou hromadou

 

- kontrolní a revizní komise, volená a odvolávaná valnou hromadou

Statutárními zástupci jsou:

- předseda

 

- místopředseda

 

- tajemník

 Od 12.12.2018 je předsedou Jan Grois, MBA, místopředsedkyní je Ing. Barbora Arndt - starostka obce Suchohrdly u Miroslavi, tajemníkem Ing. Luděk Műller.
Každý je oprávněn jednat samostatně.

Členské obce sdružené ve svazku
K 31.12.2017 má zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko 79 členů:

Bezkov

Hluboké Mašůvky

Milíčovice

Šatov

Blížkovice

Horní Břečkov

Miroslavské Knínice

Štítary

Bohutice

Hrabětice

Našiměřice

Šumice

Bojanovice

Hrádek

Nový Šaldorf-Sedlešovice

Šumná

Boskovštejn

Chvalatice

Olbramkostel

Těšetice

Božice

Chvalovice

Olbramovice

Trnové Pole

Branišovice

Jezeřany-Maršovice

Oleksovice

Troskotovice

Citonice

Jevišovice

Oslnovice

Tvořihráz

Ctidružice

Jiřice u Miroslavi

Plaveč

Únanov

Černín

Jiřice u Mor. Budějovic

Pavlice

Valtrovice

Damnice

Kravsko

Plenkovice

Velký Karlov

Dobšice

Křidlůvky

Podhradí nad Dyjí

Vevčice

Dobřínsko

Kubšice

Podmolí

Vítonice

Dolenice

Kuchařovice

Prosiměřice

Vracovice

Dyjákovice

Lechovice

Rudlice

Vranov nad Dyjí

Dyjákovičky

Lesná

Stálky

Vranovská Ves

Dyje

Loděnice

Střelice

Výrovice

Grešlové Mýto

Lubnice

Suchohrdly

Znojmo

Havraníky

Lukov

Suchohrdly u Miroslavi

Žerůtky 

Hevlín

Mašovice

Šanov

 

Práva členů svazku a občanů obcí sdružených ve svazku

Článek 5 odst. 5.4 Stanov stanoví:
Člen svazku má právo:
- volit a být volen do orgánů svazku,
- vyžadovat od výkonného a kontrolního orgánu svazku informace týkající se činnosti svazku a nahlížet do jeho dokladů
- dát podnět předsednictvu pro svolání valné hromady podle čl. 10 odst. 2 stanov,
- předložit písemně svůj návrh k projednávaným otázkám ve valné hromadě 10 dní před jejím zasedáním,
- uplatnit změny, doplnění programu valné hromady nejpozději před schvalováním programu valné hromady

Článek 5 odst. 5.5 Stanov stanoví:
Ve smyslu ust. § 20 c) zák. č. 302/92 Sb. jsou občané obcí (členů svazku) pokud dosáhli 18-ti let oprávněni:
- účastnit se veřejných zasedání orgánů svazku a nahlížet do zápisu jeho jednání,
- podávat orgánu svazku písemné návrhy k činnost svazku.

Článek 7 odst. 7.5 Stanov stanoví:
Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně 15 dní před projednáním na zasedání orgánu svazku, aby se k němu občané obcí, které svazky vytvořily, mohli vyjádřit.
Připomínky k návrhu rozpočtu a k vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou občané uplatnit písemně ve stanovené lhůtě, t.j. 10 dní před jednáním valné hromady nebo ústně na zasedání valné hromady svazku.

Článek 4 odst. 4.7 Jednacího řádu stanoví:
Dotaz na orgány svazku může vznést člen svazku pouze písemně, nestanoví-li valná hromada hlasováním jinak. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně nebo písemně do 30 dnů. 

Článek 6 odst. 6.5 Jednacího řádu stanoví:
O námitkách člena svazku proti zápisu (z valné hromady) rozhodne nejbližší zasedání valné hromady.

Aktuální informace:


Ceny vodného a stočného pro rok 2017, 2018: vodné = 42,03 Kč/m3, stočné = 35,00 Kč/m3 (bez DPH).

Ceny vodného a stočného pro rok 2019: vodné = 44,39 Kč/m3, stočné = 36,68 Kč/m3 (bez DPH).

Termín jednání předsednictva:

Termín jednání valné hromady: